Contents

Title Updated Link to edit content
example 2019/02/23 – 07:02
Bài tập nguyên âm đơn 2019/02/23 – 06:21
Bài kiểm tra 10 2019/01/22 – 00:03
Bài kiểm tra 9 2019/01/12 – 10:35
Bài kiểm tra 8 2019/01/12 – 10:05
Bài kiểm tra 7 2019/01/12 – 09:22
Bài kiểm tra 6 2019/01/12 – 09:20
Bài kiểm tra 5 2019/01/12 – 06:53
Bài kiểm tra 4 2019/01/12 – 06:00
Bài kiểm tra 3 2019/01/12 – 04:57
Bài kiểm tra 2 2019/01/05 – 08:47
Bài kiểm tra 1 2019/01/05 – 09:06
Unit 20.Kỹ Thuật Nói Tiếng Anh Có Ngữ Điệu 2018/08/25 – 09:08
Unit 35-Phát Âm ed Ending Sound 2018/08/25 – 08:57
Unit 34-Phát Âm s-z-iz ending sound 2018/08/25 – 08:45
Unit 33-Ending Sound 2018/08/25 – 08:39
Unit 32-Ngữ Điệu Câu Hỏi Wh 2018/08/25 – 08:07
Unit 29-Audio 10 Câu 2018/08/25 – 06:59
Unit 29-10 Từ 2018/08/25 – 06:57
Unit 28-Audio 4 Cách Phát Âm Âm t 2018/08/25 – 06:21
Unit 27-Audio Ngữ Điệu Yes/No 2018/08/25 – 06:12
Unit 26-Audio Từ Đồng Âm 2018/08/25 – 06:01
Unit 24-Audio Ngữ Điệu 2018/08/25 – 05:51
Unit 23-Audio-Đọc Tách Âm 2018/08/25 – 05:17
Unit 22-Audio-Đọc Từ Không Cần Tra Từ Điển 2018/08/25 – 05:06
Unit 21-Audio Cách Phát Âm /j/ 2018/08/25 – 04:54
Unit 19.Cách Phát Âm TH 2018/08/25 – 04:38
Bài 17. Cách phát âm âm /ʤ/ dễ dàng 2018/08/04 – 13:04
Lemon tree 2018/06/13 – 23:26